OGŁOSZENIE

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZADU.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów lub osobiście w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance (21-013 Puchaczów) do dnia 01 lutego 2023 r. do godziny 10.00.
Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na ww. adres – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

Szczegóły dotyczące kryteriów jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu MR Bogdanka Sp. Z o.o., jak również wymagane dokumenty, które należy załączyć do zgłoszenia zawarte są w załącznikach do pobrania ze strony MR Bogdanka Sp. z o.o.

Do pobrania:
Ogłoszenie Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu
załączniki:
3) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych oraz o stażu pracy
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
6) oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i niepodleganiu określonym w przepisach prawa lub wynikającym z prawomocnego orzeczenia sądu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
7) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego
8) w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o gotowości poddania się przez kandydata procedurze sprawdzającej w tym zakresie
9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem karnym i o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
10) oświadczenie o niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo o braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
11) oświadczenie o niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
12) oświadczenie o braku zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
13) oświadczenie o niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
14) oświadczenie w przedmiocie braku prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;
16) wypełniony „Kwestionariusz osobowy Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki”;