RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: MR BOGDANKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 505-012-41-90, REGON 061626723.
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych na adres e-mail: kod@mrbogdanka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w następujących celach:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Spółce MR BOGDANKA Sp. z o.o.;
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy o pracę, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także przepisów dotyczących związków zawodowych;
  • w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • 6 ust. 1 lit. c lub e RODO – w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych np. rekrutacja;
  • 6 ust 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy.
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, księgowo-kadrowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażonej przez Pana/Panią zgody lub do momentu wycofania zgody oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO;
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Koordynatorowi Ochrony Danych na adres e-mail: kod@mrbogdanka.pl.
 10. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.